Graduate School of Teaching – Educatieve module

Studieprogramma

Het onderwijs van de Educatieve module van de Graduate School of Teaching (GST) is georganiseerd in drie onderdelen: Vakdidactiek, Pedagogiek en Professional in Praktijk (PiP).

Voltijd studieprogramma:

Blok 1 Blok 2
Vakdidactiek 1 (5 EC)
Pedagogiek 1 (5 EC)
Professional in Praktijk 1A en 1B (20 EC)

 

Deeltijd studieprogramma:

Semester 1 (blok 1 en 2) Semester 2 (blok 3 en 4)
Pedagogiek 1 (5 EC) Vakdidactiek 1 (5 EC)
Professional in Praktijk 1A (10 EC) Professional in Praktijk 1B (10 EC)

 

Eén semester is een half academisch studiejaar. Elk semester bestaat uit twee onderwijsblokken. De vaste lesdag aan de Universiteit Utrecht is maandag, de overige dagen van de week zijn bestemd voor de praktijkuren (stage/baan) als docent in opleiding.

Vakdidactiek 1

Tijdens Vakdidactiek 1 ligt de focus op de onmiddellijke onderwijssituatie en het ontwerpen en uitvoeren van een goed gestructureerde onderwijseenheid: een les of korte lessenreeks. Je krijgt theoretische achtergronden bij het beroep van leraar en leert hoe je kennis over het schoolvak kunt vertalen naar de schoolpraktijk. Onderwerpen die aan bod komen zijn: leerdoelen stellen, samenhangende vakspecifieke lessen uitwerken met passende werkvormen en de voortgang van leerlingen volgen, toetsen, analyseren en beoordelen.

Pedagogiek 1

Tijdens Pedagogiek 1 ligt de focus op de leraar, de klas en de leerling en dan met name op het creëren van een veilig leerklimaat en het scheppen van voorwaarden voor individuele ontwikkeling. Je verwerft middels hoorcolleges informatie over diverse onderwijstheorieën, in aansluitende werkcolleges wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt.

Professional in Praktijk 1 (A en B)

In de cursus Professional in Praktijk 1 doe je ervaring op in de schoolpraktijk en zal je op de universiteit ervaringen uitwisselen en bepalen op welke manier je jezelf kan en moet ontwikkelen als docent. Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de praktijkschool (stage of baan): tijdens PiP1A loop je 50 uur stage, waarvan je er 25 observeert en 25 zelf verzorgt. Tijdens PiP1B observeer je 25 uur en verzorg je 40 lessen zelfstandig.. Je bent daarmee in voltijd minstens zes dagdelen op je stageschool te vinden, in deeltijd drie dagdelen. Je loopt de PiP1A- en PiP1B-stage in tweedegraads gebied, op dezelfde school. Bij beide stages neem je ook deel aan activiteiten buiten de lessen. Houd er rekening mee dat jouw aanwezigheid op de stageschool mede bepaald wordt door het lesrooster van de school.

Op school wordt de student begeleid door een stagebegeleider, dit is meestal een (bevoegd) docent van hetzelfde schoolvak. Verder ontvang je minimaal één keer een lesbezoek door je docent van de cursus Professional in Praktijk. Ook zijn er tweewekelijkse bijeenkomsten op de Universiteit Utrecht op maandag, in een vaste basisgroep, waarin studenten werken aan hun eigen professionele ontwikkeling. De cursus wordt afgesloten met een praktijkdossier.

De Educatieve module wordt in voltijd en deeltijd aangeboden.

Studeren in voltijd

Als je 40 uur per week beschikbaar bent voor de opleiding, dan kun je de Educatieve module gedurende één semester behalen. Een semester loopt grofweg van augustus/september tot februari of vanaf februari tot aan de zomer. Onder deze 40 uur vallen de lessen op de Universiteit Utrecht, de voorbereiding van deze lessen en het maken van de tussentijdse en eindopdrachten, de uren die je als leraar-in-opleiding maakt op je (stage)school en het voorbereidende en nakijkwerk dat hier bij hoort.

Studeren in deeltijd

Je kunt in deeltijd studeren als je ongeveer 20 uur per week beschikbaar bent voor de opleiding. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een baan als docent in het vo hebt die groter is dan 0,5 fte of als je vanwege andere verplichtingen niet voltijd beschikbaar bent voor de module. Houd bij een deeltijdtraject rekening met de volgende zaken:

  • De Educatieve module duurt één collegejaar.
  • Je moet 20 uur per week beschikbaar zijn voor de opleiding (inclusief praktijkuren).
  • Deelname aan de Startweek stage/baan is verplicht, óók voor deeltijders.
  • Voor de praktijkuren moet je minimaal drie dagdelen beschikbaar zijn naast de maandag waarop het universitaire onderwijs wordt verzorgd. Het rooster van de praktijkuren varieert naar gelang de roostermogelijkheden van je baan of de stageschool.

Let op:  kies bij je aanmelding in Studielink altijd voor de voltijd variant van de Educatieve module, ongeacht of je in deeltijd of voltijd wilt studeren. De keuze voor deeltijd kun je opgeven in het vervolg van de aanmeldprocedure in Osiris Online Application. Kijk voor meer informatie onder Toelating en aanmelden > aanmeldprocedure.

Praktijkervaring via stage of baan?

Veruit de meeste studenten volgen de stagevariant van de opleiding. Het is ook mogelijk om je praktijkervaring tijdens de cursussen Professional in Praktijk 1 en 2 via een baan op te doen. Hieronder vind je meer informatie over de beide varianten.

Stagevariant 

Indien je kiest voor de stagevariant, dan wordt je stageplaats voor PiP1 verzorgd door het stagebureau van de Graduate School of Teaching (GST). Je wordt geplaatst op één van onze partnerscholen in voornamelijk de regio Utrecht.

De GST heeft partnerschappen met verschillende opleidingsscholen. Een opleidingsschool is een samenwerkingsverband tussen één of meer lerarenopleidingen en een aantal scholen voor voortgezet onderwijs. Op deze scholen worden aankomende leraren optimaal voorbereid op de onderwijspraktijk door een team van schoolopleiders, stagebegeleiders en instituutsopleiders. Dit team draagt zorg voor de begeleiding en ontwikkeling van de studenten.

De opleidingsscholen maken deel uit van het landelijk Platform Samen Opleiden & Ontwikkelen, dat schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen verenigt om samen een nieuwe generatie docenten op te leiden.

Baanvariant

In de huidige arbeidsmarkt komt het steeds vaker voor dat studenten de opleiding binnenkomen met een baan. Dat mag, mits de baan geschikt is. Wanneer kun je de baanvariant van deze opleiding doen?

  • Je werkt in het voortgezet onderwijs op een reguliere school in Nederland (dus niet speciaal voortgezet onderwijs, het mbo, een hogeschool of een particuliere school) als docent in het schoolvak waarin je een bevoegdheid wilt halen, en je geeft les aan klassen met een minimale groepsgrootte van 20 leerlingen, waarbij de maximale leeftijd van de leerlingen 18 jaar is en dezelfde lesmethoden en pedagogisch/didactische methodieken worden gebruikt als in regulier onderwijs;
  • je observeert tijdens PiP1 in totaal 50 lesuren (1 lesuur is 50 minuten) en verzorgt zelfstandig 65 lesuren aan klassen in tweedegraads gebied (vmbo, onderbouw van havo en/ of vwo);
  • je hebt een tweede- of eerstegraads bevoegd collega (die lesgeeft in hetzelfde schoolvak) als begeleider en beoordelaar die daar tijd voor vrijmaakt en geschoold is in het begeleiden van docenten in opleiding;
  • je bent beschikbaar op de momenten dat de lerarenopleiding onderwijs aanbiedt;
  • je bent tijdens PiP1 voltijd minstens zes dagdelen per week op school aanwezig, tijdens PiP1 deeltijd drie dagdelen;
  • je hebt een maximale aanstelling van 0,5 fte voor de voltijdopleiding en 0,8 fte voor de deeltijdopleiding.

Voor meer informatie over de praktijkuren verwijzen we je naar de stagebrochure.

We hanteren een deadline voor de keuze van de student voor één van de varianten in verband met de hoeveelheid benodigde stageplaatsen. De exacte datum staat in het bericht dat je van team Mastertoelating ontvangt bij je toelating. Studenten die zich aanmelden voor de baanvariant van de schoolvakken Engels en geschiedenis kunnen niet wisselen naar de stagevariant.