Graduate School of Teaching – Educatieve Module

Studieprogramma

Het onderwijs van de Educatieve Module van de Graduate School of Teaching (GST) is georganiseerd in drie onderdelen: Vakdidactiek, Pedagogiek en Professional in Praktijk.

Voltijd studieprogramma:

Blok 1 Blok 2
Vakdidactiek 1 (5 EC)
Pedagogiek 1 (5 EC)
Professional in Praktijk 1A en 1B (20 EC)

 

Deeltijd studieprogramma:

Semester 1 (blok 1 en 2) Semester 2 (blok 3 en 4)
Pedagogiek 1 (5 EC) Vakdidactiek 1 (5 EC)
Professional in Praktijk 1A (10 EC) Professional in Praktijk 1B (10 EC)

 

Eén semester is een half jaar studie (6 à 7 maanden). Elk semester bestaat uit twee onderwijsblokken. De vaste lesdag aan de Universiteit Utrecht is altijd de maandag, de overige dagen van de week zijn bestemd voor de praktijkuren (stage/baan) als docent in opleiding.

Vakdidactiek 1

Tijdens Vakdidactiek 1 ligt de focus op de onmiddellijke onderwijssituatie en het ontwerpen en uitvoeren van een goed gestructureerde onderwijseenheid: een les of korte lessenreeks. Je krijgt theoretische achtergronden bij het beroep van leraar en leert hoe je kennis over het schoolvak kunt vertalen naar de schoolpraktijk. Onderwerpen die aan bod komen zijn: leerdoelen stellen, samenhangende vakspecifieke lessen uitwerken met passende werkvormen en de voortgang van leerlingen volgen, toetsen, analyseren en beoordelen.

Pedagogiek 1

Tijdens Pedagogiek 1 ligt de focus op de leraar, de klas en de leerling en dan met name op het creëren van een veilig leerklimaat en het scheppen van voorwaarden voor individuele ontwikkeling. Je verwerft middels hoorcolleges informatie over diverse onderwijstheorieën, in aansluitende werkcolleges wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt.

Professional in Praktijk 1 (A en B)

In de cursus Professional in de Praktijk 1 doe je ervaring op in de schoolpraktijk en zal je op de universiteit ervaringen uitwisselen en bepalen op welke manier je jezelf kan en moet ontwikkelen als docent. Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de praktijkschool (stage of baan).

Op school wordt de student begeleid door een stagebegeleider, dit is meestal een docent van hetzelfde schoolvak. Verder ontvang je minimaal één keer een lesbezoek door je docent van de cursus Professional in Praktijk. Ook zijn er tweewekelijkse bijeenkomsten in Utrecht op maandag, in een vaste basisgroep, waarin studenten werken aan hun eigen professionele ontwikkeling. De cursus wordt afgesloten met een praktijkdossier.

De Educatieve Module wordt in voltijd en deeltijd aangeboden.

Studeren in voltijd

Als je 40 uur per week beschikbaar bent voor de opleiding, dan kun je de Educatieve Module gedurende één semester behalen. Een semester loopt grofweg van augustus/september tot februari of vanaf februari tot aan de zomer. Onder deze 40 uur vallen de lessen in Utrecht, de voorbereiding van deze lessen en het maken van de tussentijdse en eindopdrachten, de uren die je als leraar-in-opleiding maakt op je (stage) school en het voorbereidende en nakijkwerk dat hier bij hoort.

Studeren in deeltijd

Je kunt in deeltijd studeren als je ongeveer 20 uur per week beschikbaar bent voor de opleiding. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een baan als docent in het vo hebt die groter is dan 0,5 fte of als je vanwege andere verplichtingen niet voltijd beschikbaar bent voor de Module. Houd bij een deeltijdtraject rekening met de volgende zaken:

  • De Educatieve Module duurt één collegejaar.
  • Je moet 20 uur per week beschikbaar zijn voor de opleiding (inclusief praktijkuren).
  • Deelname aan de startweek/-weken stage/baan is verplicht, óók voor deeltijders.
  • Voor de praktijkuren moet je minimaal drie dagdelen beschikbaar zijn naast de maandag waarop het universitaire onderwijs wordt verzorgd. Het rooster van de praktijkuren varieert naar gelang de roostermogelijkheden van je baan of de stageschool.

Let op:  kies bij je aanmelding in Studielink altijd voor de voltijd variant van de Educatieve Module, ongeacht of je in deeltijd of voltijd wilt studeren. De keuze voor deeltijd kun je opgeven in het vervolg van de aanmeldprocedure in Osiris Online Application. Kijk voor meer informatie onder Toelating en Aanmelding > aanmeldprocedure.

Praktijkervaring via stage of baan?

De verplichte praktijkuren die bij de cursus Professional in Praktijk horen kunnen via een stage of via een baan worden voldaan. Bij de stagevariant zorgt de opleiding voor een stageschool. Kies je voor de baanvariant, dan dien je zelf te zorgen voor een geschikte baan als docent in je schoolvak, op een school voor voortgezet onderwijs.

Vanuit de Graduate School of Teaching (GST) bestaat een lichte voorkeur voor de stagevariant, omdat je dan iets meer de ruimte hebt om te wennen aan het onderwijs en om verschillende strategieën uit te proberen. Het is uiteraard ook mogelijk te kiezen voor de baanvariant, mits de baan geschikt is (zie hieronder voor meer informatie). Het voordeel van het kiezen voor de baanvariant is dat je een dienstverband met een school aangaat en dus een inkomen hebt.

Stagevariant 

De Educatieve Module bestaat uit twee stages: 1A en 1B. Als je de Module in voltijd volgt, loop je bij stage 1A en 1B minstens zes dagdelen per week stage op school, verspreid over vier dagen. In deeltijd zullen dit drie dagdelen zijn. Bij stage 1A verzorg je 25 lessen en observeer je lessen. In stage 1B verzorg je 40 lessen. Bij beide stages neem je deel aan activiteiten buiten de lessen. Stage 1A en 1B worden op dezelfde school gedaan. Houd er rekening mee dat jouw aanwezigheid op de stageschool mede bepaald wordt door het lesrooster van de school.

De Graduate School of Teaching (GST) regelt de stageplaatsen voor alle studenten van de Educatieve Module. De stageplaatsen zijn doorgaans in de regio Midden Nederland. Bij de plaatsing van de studenten op de scholen houden we, indien mogelijk, rekening met de voorkeuren en mogelijkheden van onze studenten. Het stagebureau is echter afhankelijk van het door scholen geboden stage-aanbod en dit aanbod kan per startmoment verschillen.

Voor meer informatie over de stages verwijzen we je naar de stagebrochure.

Baanvariant

Je kunt aan de praktijkuren die behoren bij de cursus Professional in Praktijk 1 ook via een baan als (onbevoegd) docent voldoen, waarbij je zelf voor de baan zorgt. Het is je eigen verantwoordelijkheid een geschikte baan te hebben. Wanneer kun je de baanvariant van deze opleiding doen?

  • Je werkt in het voortgezet onderwijs op een reguliere school in Nederland (dus niet speciaal voortgezet onderwijs, het mbo, een hogeschool of een particuliere school) als docent in het schoolvak waarin je een bevoegdheid wilt halen, en je geeft les aan klassen met een minimale groepsgrootte van 20 leerlingen, waarbij de maximale leeftijd van de leerlingen 18 jaar is en dezelfde lesmethoden en pedagogisch/didactische methodieken worden gebruikt als in regulier onderwijs;
  • je observeert tijdens PiP1 50 lesuren en verzorgt zelfstandig 65 lesuren aan klassen in tweedegraads gebied (vmbo-t, havo- en/of vwo-onderbouw);
  • je hebt een tweede- of eerstegraads bevoegd collega (die lesgeeft in hetzelfde schoolvak) als begeleider en beoordelaar die daar tijd voor vrijmaakt en geschoold is in het begeleiden van docenten in opleiding;
  • je bent beschikbaar op de momenten dat de lerarenopleiding onderwijs aanbiedt;
  • je bent tijdens PiP1 voltijd minstens zes dagdelen per week op school aanwezig, tijdens PiP1 deeltijd drie dagdelen;
  • je hebt een maximale aanstelling van 0,5 fte voor de voltijdopleiding en 0,8 fte voor de deeltijdopleiding.